ศิลปะในยุคหินเก่า 

งานศิลปะในยุคหินเก่าเป็นยุคที่มีการค้นพบมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างงานศิลปะมากมาย การเกิดขึ้นเมื่อ 30,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ทำให้มีงานศิลปะมากมายถูกผลิตขึ้นมาสันนิษฐานว่ามนุษย์มีการเรียนรู้ในการระบายสีถ้ำในการใช้สีหรือวัสดุจากธรรมชาติเข้ามาร่วมในการทำงานศิลปะเพื่อจดบันทึกถิ่นฐานแกะสลักหรืองานต่างๆ

เลือดของสัตว์ กระดูก ได้ถูกนำมาเป็นส่วนร่วมในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเลือกที่ถูกนำมาผสมกับไม่ว่าจะเป็นดินต่างๆเขียนตามกำแพงว่าถิ่นฐานตรงนี้มีการล่าสัตว์อย่างไรได้บ้างและมีสิ่งใดๆอยู่ตรงนี้ มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ สิ่งต่างๆที่ถูกจดบันทึกผ่านบนฝาผนังการเขียนเกิดขึ้นมากมายเพื่อจดบันทึกนักโบราณคดีได้พบปฏิมากรรมมากมายในถ้ำต่างๆ

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีการใช้ในส่วนของไม้ กระดูก หรือนาในการทำปฏิมากรรมมากมายซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างมากอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การศึกษาต่างๆเริ่มมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ของมนุษย์ในยุคนั้นๆได้มีการเรียนรู้และการนำวัสดุทางธรรมชาติมาจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ Season ถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้น 

มนุษย์ถ้ำแต่ตอนนี้รู้จักการแกะสลักหรือการปั้นผ่านลวดลายบนดินเหนียวหรือความบังเอิญในการแกะสลักต่างๆ อย่างไรก็ตามแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการพัฒนาศิลปะที่ต่างการทดลองคือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ หรือแม้แต่จะเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าส่วนใหญ่ งานศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและความเชื่อทั้งสิ้น เพราะมนุษย์มีความหวาดกลัวและความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาจึงมีความเชื่อว่าผู้ที่อยู่สูงส่ง หรือพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดทุกๆสิ่ง

งานศิลปะต่างๆจึงเห็นมนุษย์ที่ถูกถ่ายทอดลงบนฝากำแพง หรือผนังวัสดุต่างๆที่มีลักษณะของสัดส่วนที่มีความใหญ่โต กว่ามนุษย์ปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการเปรียบพระเจ้า ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง ศิลามณีเองจึงมีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีลักษณะหรือมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้คนให้ความสนใจในการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งสิ้น งานศิลปะในยุคก่อนอาจจะเป็นเพียงเพราะการต้องการจะจดบันทึกเพื่อถ่ายทอดกับคนรุ่นหลังๆหรือผู้ที่มาอยู่ในสถานที่นั้นๆต่อจากบุคคลที่จดบันทึก 

ในส่วนต่อมามนุษย์มีสุนทรียภาพและความต้องการในการถ่ายทอดที่งดงามมากยิ่งขึ้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะในยุคต่างๆเริ่มมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของศิลปะในยุคต่างๆจะช่วยผู้คนสามารถเรียนรู้เรื่องราวและมีการจดบันทึกสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้น

เพราะผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตในการทำงานในยุคต่างๆที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคสมัยมีลักษณะของการทำงานศิลปะที่แตกต่างกัน เหตุผลเป็นเพราะวัฒนธรรม ความเชื่อ และอุปกรณ์ จึงทำให้งานศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความสำคัญมีการพัฒนาตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงตามนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 

ขอบคุณ  สูตร sexy baccarat  ที่ให้การสนับสนุน